ن ش ور

+ ار م م ،ا و ور زا ،ناا ر تر رد ر ا . ‏‬ ‏فروست ک‍وث‍ر

2023-02-01
    معن الاخفاء و حروفه مع أمثلة
  1. د ز شرد هد اد ى ا هر
  2. ر اد د ن ˝˛د رد ار ˚˜ تر! ن ا #ـ$
  3. ذ ى ب باتب ٓار ش ن ا روا ن ن د و ذ ى ر
  4. متشادن تمحازم دصق
  5. ˇ ر ! یھ ˘˚ور، جوز _